یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی

0 339

روانشناسان و انتخابات 96

 لازم است در سیاست های کلان و برنامه های کشور، توجه ویژه ای به ارتقای سلامت روان مبذول شود.

0 576

محاسن و معایب حذف کارورزی

 متن زیر، از فایل صوتی پاسخ دکتر پورشریفی به سئوال های «گروه پژوهشگران روانشناسی و مشاوره»، در خصوص «معایب و محاسن حذف کارورزی» پیاده سازی شده است.
RSS
1234