یادداشت ها

یاداشت های اجتماعی - حرفه ای دکتر حمید پورشریفی

0 235

روانشناسان و انتخابات 96

 لازم است در سیاست های کلان و برنامه های کشور، توجه ویژه ای به ارتقای سلامت روان مبذول شود.

RSS
1234