مشاهده نتایج جستجو در سایت
راهنمای جستجو
نوع مثال نکات
فازی سلام~ عباراتی که به لغت "سلام" نزدیک هستند، به عنوان مثال "کلام"
شامل عبارت سوز* عباراتی که با لغت "سوز" شروع می شوند، به عنوان مثال "سوزناک" و همچنین خود لغت "سوز"
عین لغت فرسیکا عباراتی که دقیقا شامل لغت "فرسیکا" هستند
عین عبارت "مرجع متخصصین دی ان ان" عباراتی که دقیقا شامل عبارت "مرجع متخصصین دی ان ان" هستند
یا پورتال سوئیت مواردی که شامل لغات "پورتال" یا "سوئیت" و یا هر دو هستند.
پورتال یا سوئیت
و +پورتال +سازمانی مواردی که شامل لغات "پورتال" و "سازمانی" هستند
ترکیبی (فنآوری یا خلاقیت) و فرسیکا مواردی که شامل لغت "فرسیکا" بوده و همچنین بایستی شامل لغات "فنآوری" و/یا "خلاقیت" باشند
تعداد نتایج در هر صفحه:
select
این گزینه نشانگر برچسب های مورد استفاده برای محدود کردن نتایج جستجو می باشد.
این گزینه نشانگر فیلتر زمانی مورد استفاده برای محدود کردن نتایج جستجو می باشد.
select
این گزینه فیلتر مورد استفاده برای محدود کردن نتایج جستجو می باشد.
select
این گزینه نشانگر کلیدواژه های مورد نظر می باشد که نتایج جستجو بایستی دقیقا شامل آنها باشند.

تلفن: 02188230956 تا 8  - 09109187028  | کانال تلگرام | اینستاگرام

اخبار و رویدادهای جدید
خانم مرضیه نوروزپور
مدیر سایت
/ دسته بندی ها: رزومه

خانم مرضیه نوروزپور

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

به نام خدا
سوابق پژوهشی، فرهنگی و اجرایی
نام: مرضیه نام خانوادگی: نوروزپور
- کاندیدای تخصصی دکترای روانشناسی بالینی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (از مهرماه 5931)
 
 
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (3131-3131) (معدل کل: 31/11) تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان پایاننامۀ کارشناسی ارشد: «بررسی نیمرخ شخصیتی پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینهسوتا-نوجوان در وضعیتهای مختلف هویتی نوجوانان» (دفاع با نمرۀ 25) استاد راهنما: دکتر بنفشه غرایی؛ اساتید مشاور: دکتر احمد عاشوری، دکتر مجتبی حبیبی.
کارشناسی روانشناسی بالینی (3113-3115) (معدل کل: 31/31) تهران: دانشگاه خوارزمی تهران
افتخارات:
- کسب رتبۀ 6 در آزمون جامع دکترای روانشناسی بالینی، شهریور سال 6394. - کسب رتبۀ 4 در آزمون دکترای روانشناسی بالینی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 6390. - کسب رتبۀ 4 کشوری در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 6395.
1
 
اطلاعات شخصی
عضویتها:
- عضو انجمن روانشناسی ایران. - عضو پیوستۀ انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران.
 
مقالات چاپشده:
1. Norozpour, M., Gharraee, B., Habibi, M., Ashouri, A., & Mousavi, N. (7112). Can Various Identity Statuses Justify Iranian Adolescents’ Psychopathology?. Current Psychology, 1-11.
1. نوروزپور,مرضیه,غرایی,بنفشه,عاشوری,احمدوحبیبی,مجتبی.(6390).بررسینمراتمقیاسهایپرسشنامۀچندوجهیشخصیتیمینهسوتا-نوجوانانبراسااس وضعیتهای هویتی مارسیا در نوجوانان. مجله اصول بهداشت روانی، 64(1)، 292-299.
مقالات ارائه شده در کنفرانسها: 6. پذیرش مقالۀ «ویژگیهای شخصیتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت: مقایسۀ نمرات مقیاسهای پرسشنامۀ چنددوجهی شخصدیتی مینده-
سوتا-نوجوانان بدر اسداس جدرائ جنسدی و ییرجنسدی» در پنجماین کنفارانآ آسایای وی روانشناسای و علاوم رفتااری، ااپان، اوزاکاا، 2560 ( The Asian .)Conference on Psychology & the Behavioral Sciences, ACP2560
2. ارائۀ مقالۀ « بررسی نمرات مقیاسهای پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینهسوتا-نوجوانان بر اساس وضعیتهای هویتی مارسیا در نوجوانان » به صورت پوستر در پنجمین کنفرانآ بینالمللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، اردیبهشت ماه 6394.
زمینههای پژوهشی:
- آموزش مهارتهای زندگی - پیشگیری و درمان اختلالات روانی در نوجوانان - درمان شناختی- رفتاری زوجین نوجوانان
طرحهای پژوهشی: - همکار اصلی در انجام طرح پژوهشی «بررسی کیفی علل طلاق زودهنگام»، مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران،، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
از تابستان 6393 تاکنون. - همکاری در انجام طرح پژوهشی «ارزیابی پایایی و روایی مقیاس تلاش برای خواب گلاسکو»، مرکز تحقیقات اختلالات خواب، بیمارستان بهاارلو، دانشاگاه
علوم پزشکی تهران، از بهمن ماه 6393تا خردادماه 6394. - همکار اصلی در انجام طرح پژوهشای «بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و خانوادۀ آنها از این اختلال و دیدگاه آنهاا
دربارۀ دلایل عدم پذیرش درمان دارویی: یک پژوهش کیفی»، مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران،، دانشگاه علوم پزشکی ایاران، از فروردین 6391 تاکنون.
2
 
 
تدریس:
- تدریآ دروس «آسیبشناسی روانی6»، «آسیب شناسی روانی2» و «مصاحبۀ بالینی»، «ارزیابی بالینی2» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، از مهرماه 6394 تا خرداد ماه 6394.
- تدریآ دروس «روانشناسی فیزیولوایک»، «آشنایی مقدماتی با SPSS»، «روانشناسی سلامت»، «علمالنفآ» رشتۀ مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی، در دانشگاه پیام نور تهران، واحد ملارد، از بهمن ماه 6394 تا بهمن ماه 6390.
برگزاری کارگاههای آموزشی
- سخنرانی آموزشی «فرزندپروری» برای والدینو خانوادههای نیروهای مسلح، جزیرۀ تنب بزرگ، دی ماه 6392. - سخنرانی آموزشی «مهارتهای زناشویی» برای خانوادههای نیروهای مسلح، جزیرۀ تنب بزرگ، دی ماه 6392. - سخنرانی آموزشی «بیماریهای روانتنی» برای دانشجویان، خوابگاه دانشجویی دخترانو دانشگاه شاهد، اردیبهشت ماه 6391. - سخنرانی آموزشی «تربیت جنسی» برای والدین، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی نظام مافی، آبان ماه 6391. - سخنرانی آموزشی «بلوغ نوجوانان»برای والدین، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی نظام مافی، اردیبهشت ماه 6394. - سخنرانی آموزشی «سلامت روان در سالمندی» برای سالمندان، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی اسماء، فرهنگسرای شفق، مهرماه 6394. - سخنرانی آموزشی «فرزندپروری نوجوان» برای والدین، تهران، مرکز درمانی و توانبخشی اسماء، آذر ماه
شرکت در کارگاهها و سمینارهای آموزشی:
- شرکت در سمینار طیف دوقطبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 26 مهرماه 6395. - شرکت در طرحواره درمانی در مشکلات همسران، دکتر حمید حمیدپور، سومین کنگره سراسری پژوهشهای بالینی، به مدت 2 ساعت، 1 و 4 اسفندماه 6395. - شرکت در اولین همایش رواندرمانی و اختلالات شخصیت، انجمن علمی روانپزشکان ایران، 1 الی 2 اردیبهشت ماه 6396. - شرکت در کارگاه آموزشی پروپوزالنویسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی، به مدت 1 ساعت، 24 خرداد 6396. - شرکت در دورۀ آموزش درمان شناختی-رفتاری، دکتر شهربانو قهاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی، به مدت 61 ساعت، فروردین الی خارداد
6396. - شرکت در دورۀ آموزشی مشاورۀ طلاق، دکتر شهربانو قهاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی، به مدت 2 ساعت، فروردین الی خرداد 6396. - شرکت در دورۀ آموزشی طرحواره درمانی، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، به مدت 25 ساعت، مرکز مشاورۀ سگال، مهرماه 6396. - شرکت در دورۀ آموزشی کاربرد فنون شناختی در درمان اختلالات روانی، دکتر لادن فتی، دکتر فرشته موتابی، به مادت 45 سااعت، مرکاز مشااورۀ ساگال،
آذرماه 6396. - شرکت در دورۀ آموزشی درمان شناختی- رفتاری، دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، بهمدت 624 ساعت، مرکز مشاورۀ سگال، تیرماه الی اسفندماه 6396 - شرکت در کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی، دکتر مجتبی حبیبی عسکرآباد، به مدت 24 ساعت، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن تا اسفند 6392.
- شرکت در دورۀ آموزشی زوجدرمانیِ شناختی-رفتاری، دکتر فرشته موتابی، دکتر لادن فتی، به مدت 25 ساعت، مرکز مشاورۀ سگال، تیرماه 6393. - شرکت در کارگاه آموزشی «آموزش مدیریت رفتاریِ والدین نوجوانان»، دکتر کارینه طهماسیان، به مدت 2 ساعت، انجمن روانشناسی ایران، مهرماه 6390. - شرکت در کارگاه آموزشی «نرمافزار اندنوت»، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به مدت 2 ساعت. آذرماه 6390. - شرکت در کارگاه آموزشی «چاپ مقاله به زبان انگلیسی»، دکتر زارعین دولاب، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علاوم بهزیساتی و توانبخشای، باه مادت 61
ساعت. مهرماه 6391. - شرکت در دورۀ آموزشی آنلاین «پژوهشهای کیفی»، دکتر لادن فتی، اردیبهشت 6390 تا کنون.
 
سوابق اجرایی:
3
- عضو کمیتۀ ویرایش مقالات چهارمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران (اسفندماه 96). -
تجارب درمانی:
- کارشناس روانشناسی در مرکز توانبخشی امام حسین (ع)، (6329) - کارورزی بالینی در درمانگاه روانشناسی انستیتو روانپزشکی تهران، (مهرماه تا اسفندماه 6396). - درمانگر کلینیک روانشناسی بلاغ، (بهمن 39 الی 39) - درمانگر مرکز مشاورة دانشگاه امیرکبیر، خوابگاه دانشجویی دختران، (دی ماه 39 الی 31) - درمانگر مرکز مشاورة دانشگاه شاهد، خوابگاه دانشجویی دختران، (اردیبهشت 39 الی خرداد 39) - درمانگر بخش «نوجوان و بلوغ» کلینیک آتیه درخشان ذهن، (شهریور ماه 5931 تا اردیبهشت ماه 5939). - کارورزی بالینی در کلینیک تخصصی نظام مافی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (بهمن ماه 5931 تا اسفندماه 39). - کمکدرمانگر چهار دورة گروهدرمانی شناختی رفتاری دانشجویان دانشگاه تهران، مرکز مشاورة دانشگاه تهران و کلینیک تخصصی نظام مافی (بهمنن مناه
5931 تا شهریورماه39). - کارورزی بالینی در درمانگاه بیمارستان روانپزشکی رازی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (اسفندماه 39 تا شهریورماه39) - درمانگر کلینیک آنلاین نوجوانان پروژة «تا بیست»، (شهریورماه 5939 تا کنون). - اینترن روانشناسی بالینی در مرکز درمانی و توانبخشی اسماء، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (مهرماه 39 تا اسفند 39) - اینترن روانشناسی بالینی در مرکز درمانی و توانبخشی نظام مافی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (خردادماه 399 تا کنون) - روانشناس بالینی و مدرس کارگاههای آموزشی دانشآموزان هنرستان باقرالعلوم تهران (مهرماه 39 تاکنون)
چاپ
20989 به این مطلب امتیاز دهید:
3/8

دیدگاه خود را درج فرمایید

افزودن دیدگاه

x
پیوستن به دریافت کنندگان پیامک های مرکز

  

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های تخصصی 

جهت دریافت اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار و کارگاه های مرکز مشاوره زندگی

 

 

 

قابل توجه علاقمندان دریافت اخبار کارگاه های ویژه عموم

جهت دریافت اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لینک سامانه پیامکی اخبار کلاس های مرکز مشاوره زندگی