یادداشت های دکتر حمید پورشریفی

لینک فیلم سخنرانی دکتر پورشریفی در خصوص تروما و پیشگیری در همایش بین المللی روانشناسی بالینی

سخنرانی دکتر حمید پورشریفی با عنوان «نگاه فراتشخیصی به تروما: درآمدی بر پیشگیری از آسیب‌های روانی - اجتماعی»

مدیر سایت 0 51 امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
RSS

کارگاه ها و دوره های آموزشی دکتر حمید پورشریفی